பிறக்கும் குழந்தை ஆணா? பெண்ணா? அறிந்துகொள்ள

Predict Boy or Girl during pregnancy.


Pregnancy month/Age 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Jan Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl
Feb Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy
Mar Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy
Apr Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl
May Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl
Jun Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl
Jul Boy Boy Boy Girl Girl Boy Boy Girl Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy
Aug Boy Boy Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy Girl
Sep Boy Boy Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Boy Girl Girl Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy
Oct Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl
Nov Boy Girl Boy Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Girl Girl Boy Boy Boy Girl Boy Girl Boy Girl Boy Boy Girl Boy
Dec Boy Girl Boy Girl Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Girl Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Boy Girl Girl Girl Boy Girl Boy Girl Boy